This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Declaratia de transparenta 2020

Declaratia de transparenta 2020

BDO AUDIT & CONSULTING (BDO MOLDOVA)

DESCRIEREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Informații privind activitatea Societății

BDO Moldova face parte din rețeaua de societati BDO și este a cincea firmă de audit și consultanță la nivel mondial. BDO Moldova a fost înregistrată la 20 octombrie 2011. Fiecare Firmă BDO este membră a BDO International Limited, companie din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord limitată prin garanție ("limited by guarantee").

BDO Moldova a oferit în anul 2020 toată gama de servicii cerute de piața de audit (auditul situațiilor financiare anuale, auditul situațiilor financiare anuale consolidate, servicii de examinare /revizuire) și servicii de consultanță în afaceri.

DESCRIEREA GENERALĂ

Structura conducerii. Date privind asociații și părți sociale

Societatea este administrată, conform statutului, de 3 administratori - Nelea Moraru, Anatolie Bernaz, Diana Danilevici, responsabili de 2 departamente - de audit și de consultanță.

BDO Audit & Consulting SRL este societate comercială cu capital privat mixt. Asociații sunt persoane fizice si juridice care îndeplinesc prevederile legale de competența și calificări profesionale cerute de legislația în vigoare. La 31 decembrie 2020, BDO Audit & Consulting SRL avea 3 asociați:

Asociat

%

BDO AUDIT SRL (România)

51

Moraru Nelea

44

Bernaz Anatolie

5

 

Informație privind apartenența la asociații profesionale și de business

Societatea noastra este  membră recunoscută în organizații profesionale și de business locale, avînd angajați certificați de  organisme internaționale precum:

 • Asociația Contabililor și Auditorilor Profesionisti din Moldova (ACAP)

 • Camera Americană de Comerț din Moldova (AMCHAM)

 • Asociația Contabiliilor certificați și acreditați (ACCA)

Numărul total de salariați. Numărul de stagiari

La data de 31.12.2020, BDO Audit & Consulting SRL avea în total 10 salariați, angajați prin contracte individuale de muncă pe termen nedeterminat.

Societatea nu are stagiari în activitatea de audit, înregistrați în evidența Consiliului.

Societatea are angajați care urmează cursurile de formare profesională ACCA. Conform clauzei de formare profesională continuă, semnate cu angajații, Societatea achită cursurile de instruire și acordă 3 zile de concediu plătit salariaților pentru pregătirea și susținerea examenelor în cadrul formării profesionale continue.

Informație despre entitățile de interes public auditate

Conform art.3 al Legii contabilității și raportării financiare, entitatea de interes public este entitate ale cărei valori mobiliare sînt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; bancă; asigurător (reasigurător)/societate de asigurări; organism de plasament colectiv în valori mobiliare cu personalitate juridică; entitate mare care este întreprindere de stat sau este societate pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social.

Entitățile auditate de BDO Moldova, care îndeplinesc criteriile de entitate de interes public, pentru care a fost efectuat auditul situaţiilor financiare anuale şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate în perioada de gestiune raportată, sînt:

 • BC Moldova-Agroindbank SA

 • BC Banca de Finante si Comert SA

 • BC Comertbank SA

 • Donaris SA

Informație privind limbile utilizate în activitatea de audit

În cadrul activității de audit sînt utilizate limbile română, engleză, rusă, conform legislației în vigoare, cerințelor clientului de audit și standardelor interne.

Scopul sistemului de control al calității.

Documentarea  politicii și procedurilor de control

Scopul sistemului propriu de control al calității lucrărilor de audit este ca acesta să ofere societății o asigurare rezonabilă că firma și personalul său se conformează standardelor profesionale și cerințelor legale și de reglementare aplicabile și rapoartele emise de firmă sînt adecvate în circumstanțele date.

Documentul de punere în aplicare a politicii și procedurilor de control este Ordinul nr.1 din 25.02.2013 privind aprobarea Manualului de audit BDO, a Manualelelor BDO Audit & Aussurance Policies si BDO Risk Management, aprobate în cadrul rețelei BDO, cu actualizarile ulterioare anuale, ultimile versiuni, aferent anului 2019, fiind cele aprobate prin Ordinul nr.52 din 20.12.2018; Independence Manual (Ordin nr.6C din 30.12.2014); Ethics and Quality Control Manual (Ordin nr.5C din 30.12.2014).

Documentele pentru respectarea politicilor și procedurilor de control al calității lucrărilor de audit sînt aduse la cunoștința personalului sub semnătură odată cu angajarea și în caz de modificare/completare/actualizare.

Descrierea succintă a procedurilor de control al calității.

Procedurile de control intern al calității includ următoarele elemente:

 • Responsabilitățile conducerii privind calitatea la nivelul firmei.

Politicile interne dispun că administratorul societății și partenerii de audit își asumă responsabilitatea finală pentru sistemul de control al calității din cadrul firmei.

 • Cerințele etice relevante, inclusiv independența.

Procedurile interne prevăd că personalul misiunii se conformează cerințelor etice relevante și își mențin independența, precum și permit identificarea și evaluarea circumstanțelor și relațiilor care creează amenințări la adresa independenței și adoptarea măsurilor necesare pentru eliminirea acestor amenințări și a conflictelor de interese. • Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și a misiunilor.

Politicile de control intern al calității lucrărilor de audit se aplică concomitent cu Politica cu privire la prevenirea, depistarea si raportarea cazurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului, aceasta fiind integrată în sistemul existent de evaluare a riscului profesional și a riscului legat de client și misiune, prin care firma se asigură de integritatea clientului înainte de acceptarea lui și înainte de continuitatea unei misiuni existente, inclusiv prin măsurile de cunoaștere a clientului și beneficiarului efectiv în scopurile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Descrierea succintă a procedurilor de control al calității (continuare)

Procedurile aferente procesului de identificare a clientului, beneficiarului efectiv sînt elaborate în conformitate cu cerinţele legislaţiei de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului și sînt integrate în procedurile standarde de acceptare a clientului, de exemplu, proceduri ce asigură corespunderea cu cerinţele profesionale de independenţă şi de evitare a conflictelor de interese.

 • Resursele umane, inclusiv desemnarea echipelor misiunii.

Procedurile de control intern oferă asigurarea rezonabilă că firma deține suficient personal care are competențele necesare și respectă principiile etice pentru a efectua misiunile de audit conform standardelor profesionale, cerințelor legale și reglementărior aplicabile, care sa permită firmei să emită rapoarte adecvate în circumstanțele date.

 • Realizarea misiunii.

Procedurile de control în cadrul realizării misiunii se bazează pe consecvența calității, supervizarea și revizuirea membrilor echipei misiunii de către membrii mai experimentați și partener. De asemenea procedurile prevăd consultarea adecvată pe aspectele dificile și discutabile, documentarea concluziilor. Revizuirea controlului calității misiunii se încheie pînă la datarea raportului misiunii.

Descrierea succintă a procedurilor de control al calității (continuare). Data ultimei verificări a calității lucrărilor de audit

•      Monitorizarea.

Procesul de monitorizare include examinarea și evaluarea permanentă a sistemului de control al calității pentru a asigura că procedurile de control sînt relevante, adecvate și funcționează eficient. Inspectarea periodică a misiunilor finalizate este realizată de către parteneri și/sau administratorul firmei.

Deficiențele identificate ca rezultat al măsurilor de monitorizare și recomandările cu privire la măsurile adecvate de remediere privind misiunile individuale sau/și membrii personalului sînt comunicate partenerilor de misiune relevanți și administratorului.

Documentația privind sistemul de control al calității, inclusiv al sistemului de identificare a clientului, beneficiarului și/sau tranzacțiilor suspecte de spălare de bani și finanțare a terorismului se păstrează conform termenelor prevazute de Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova, conform legislației relevante auditului și prevenirii spălării banilor.

Calitatea lucrărilor de audit a fost supusă verificării de către Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului in cadrul controlului extern in perioada 27.01.2020 – 17.02.2020.

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI INDEPENDENȚEI

Liniile directoare privind independența companiei sunt localizate pe intranet, unde se găsesc și următoarele:

Manualul de politici și proceduri ce sumarizează regulile ISA (Standardele Internationale de Audit) și IFAC Codul de Etică pentru Profesioniști. Manualul este folosit ca primă resursă pentru documentare cu privire la întrebările legate de independență.

Baza de date care conține o listă actualizată a tuturor entităților în cadrul cărora ni se interzice să deținem orice interes financiar și cu care nu putem avea o relație de afaceri / personală. Toți profesioniștii verifică lista în mod regulat pentru a avea confirmarea faptului că participațiile lor financiare (stocuri, împrumuturi, etc) nu sunt în cadrul unor companii aflate pe listă. Profesioniștii trebuie să verifice lista înainte de a achiziționa orice stocuri sau de a obține împrumuturi. Baza de date este monitorizată de Managing Partner. Pentru a facilita revizuirea, schimbările din listă (suplinirile și eliminările) sunt trimise lunar prin e-mail tuturor profesioniștilor.

În plus, alte măsuri cheie ce fac parte din sistemul de control al calității independenței includ:

O confirmare online anuală de independență, completată de toți profesioniștii și care să includă întrebări referitoare la interese de natură financiară și relații de natură profesională / personală cu entitățile restricționate;

Testarea confirmărilor de independență ale partenerilor și managerilor înainte de acceptarea / reacceptarea fiecărei misiuni de audit;

Confirmări, corespondență și chestionare anuale pentru uzul tuturor Firmelor Membre BDO;

Testarea indepentenței dacă Compania oferă alte servicii unui client, se are grijă să nu se îndeplinească și functii de management sau să se ia decizii de management.

Instruirea profesională continuă a auditorilor

Oamenii sunt cea mai importantă resursă pentru afacerea noastră, așadar investim timp, resurse finale și umane importante în dezvoltarea lor profesională continuă.

Programul de training anual al BDO include atât traininguri in-house, cât și unele externe, ce tratează diferite subiecte din domeniul financiar: raportare, audit financiar, actualizarea standardelor de raportare, audit intern, evaluarea riscului etc. Cursurile regionale ce au loc la nivel de rețea BDO sunt organizate anual, angajații noștri beneficiind, de asemenea, și de experiența și cunoștințele tutorilor străini de minim 40 ore per an pentru fiecare auditor.

Fiecare nivel de personal are un set obligatoriu de training-uri, cursuri și examene profesionale prin care trebuie să treacă în fiecare an pentru a-și dezvolta cariera și a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite clienților.

La BDO credem într-o cultură bazată pe noțiunea de performanță, în care oamenii sunt promovați și sprijiniți în procesul lor de dezvoltare continuă prin identificarea nevoilor de îmbunătățire și prin oferirea accesului la resursele și trainingurile centrului de cunoștințe.

Sprijinim și încurajăm profesioniștii noștri să devină membri ai organizațiilor profesionale naționale și internaționale și să obțină calificări prestigioase relevante în domeniul financiar.

Informație despre auditori

Informaţii privind auditorii certificaţi

 

 

 

Nr. d/o

Numele, prenumele auditorului

Seria, numărul certificatelor de calificare deţinute pentru domeniile de calificare:

Certificat interna-

ţional de

calificare

în domeniul conta-

bilităţii şi auditului

Instruirea profesiona-

lă continuă a auditorului

Minim 40 ore

Apartenenţa audito-

rului la o asociaţie a auditorilor şi

societăţilor de audit

Auditor pentru auditul general

Auditor pentru instituţiile financiare

Auditul participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară

Auditor pentru partici-

panţii profesionişti

la piaţa asigurărilor

Auditor pentru partici-

panţii profesionişti

la piaţa

valorilor mobiliare

Auditor pentru asocia-

ţiile de

economii şi împrumut

1.

Danilevici Diana

Seria AG nr.000274

 

 

 

 

 

BDO trainings

-

2.

Moraru Nelea

Seria AG nr.000224

 

 

 

 

 

BDO trainings

Da, ACAP

3.

Mînzăraru Diana

Seria AG nr.000288

 

 

 

 

 

BDO trainings

-

4.

Eugeniu Raiețchi

Seria AG nr.000294

Seria AIF nr.0015

Seria APFN nr.

0000069

Seria APFN nr.0000025

Seria APFN nr.

0000075

DipIFR (ACCA)

BDO trainings

-

Data Raportului: 30 aprilie 2021